Obsah

VZN_c_2_2020..pdf (87.55 kB) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými ...

 

VZN č.1/2020.o miestnych daniach a poplatkoch....pdf (105.58 kB)

 

VZN ZaD č.2 ÚPN obce Turčiansky Peter    tu ku stiahnutiu

VZN ZaD č.3 ÚPN-obce Turčiansky Peter.pdf