Obsah

Príroda

Turčiansky Peter leží uprostred Turčianskej kotliny na ľavostrannej nive a terase Turca. Nadmorská výška v strede obce je 439 m n. m., v chotári 403-850 m n. m. Odlesnenú pahorkatinnú časť chotára tvoria treťohorné íly a štrky, západnú časť na svahoch malej Fatry druhohorné a kryštalické horniny. Chotár je zalesnený prevažne jedľosmrečinami a smrečinami.

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť